Pravna pomoč

V Sloveniji imajo invalidne osebe določene pravice in ugodnosti, ki jih je naša država uzakonila tudi zaradi tesnega sodelovanja z invalidskimi organizacijami. Kot invalidna oseba s stomo imate določene pravice vezane na višino in vrsto telesne okvare, ki jo imate zapisano v odločbi ZPIZ. V društvu smo združeni invalidi s stomo, ki imamo neposredne izkušnje z reševanjem zdravstvenih in pravnih formalnosti ter urejanjem statusa. Sami smo pri urejanju svojega statusa in ostalem večkrat naleteli na ovire, ki pa smo jih uspešno rešili, zato bomo tudi vam z veseljem pomagali najti ustrezno rešitev.

Preden pa se kot novi stomist lotite urejanja formalnosti, si preberite, katere pravice imate.

Pravice oseb s stomo

Pravica do invalidnine za telesno okvaro

Denarno nadomestilo za telesno okvaro.

Pravica do ocene telesne okvare

Po operaciji na izločilih vam je priznana telesna okvara. Postopek pridobitve ocene telesne okvare prične osebni zdravnik. Na podlagi medicinske dokumentacije ki jo osebni zdravnik predloži vam ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) oceno višino telesna okvare.

  • KOLOSTOMA 80 %
  • ILEOSTOMA 90 %
  • UROSTOMA 70 -100 %

Opozorilo za urostomiste: v primeru, da vam je priznana samo 70% telesna okvara in imate odstranjen mehur predlagamo, da se pritožite na prejeto odločbo. Za podrobnejše informacije se obrnite na naše Invalidsko društvo ILCO Ljubljana.

Pravica do oprostitve plačila nadomestila za uporabo cest

Osebe s stomo ste ob vsakoletni registraciji opravičeni plačila nadomestila za uporabo cest (osebnega vozila do 150kW). Velja pa samo za invalide, ki imajo najmanj 80 % telesno okvaro.

Pravica do pooperativnega zdravljenja

Za osebe s stomo je odrejeno pooperativno zdravljenje v zdravilišču Rogaška Slatina.

Da bi vam bilo zdraviliško zdravljenje omogočeno čim prej, je najbolje, da po operaciji vlogo zanj vloži kirurg ali zdravstveno osebje bolnišnice, v kateri ste bili operirani.

Če vaš kirurg ni oddal vloge, lahko vlogo potem, ko pridete iz bolnišnice odda tudi vaš osebni zdravnik, vendar je v tem primeru večja možnost, da bodo vašo vlogo zavrnili. Zato je dobro, da vlogi, ki jo odda vaš osebni zdravnik priložite tudi mnenje specialista, v katerem je zapisano, da vam priporoča zdravljenje v zdravilišču.

Zdraviliško zdravljenje traja dva tedna, če želite pa lahko zdravljenje podaljšate še za en teden. To storite tako, da pred iztekom drugega tedna zdravljenja, zdraviliškega zdravnika zaprosite za podaljšanje. Vlogo za podaljšanje za vas odda zdraviliški zdravnik.

Pravica do zdravilišča

Osebam s stomo na vsake dve leti pripada rehabilitacija v zdravilišču.

Pravica do uporabe ustreznih medicinsko tehničnih pripomočkov

Medicinsko tehnične pripomočke (vrečke, podloge, tesnilne paste in posipe) dobite na naročilnico, ki vam jo napiše osebni zdravnik. Naročilnica velja tri mesece, kar pomeni, da lahko na to naročilnico vzamete toliko pripomočkov, kolikor jih boste potrebovali v treh mesecih. Pripomočki niso omejeni na količino! Dobite jih brez doplačila! Če vam zdravnik ali medicinska sestra omejuje število pripomočkov in če trgovec, pri katerem prevzemate pripomočke, zahteva doplačilo zanje, nas o tem nemudoma obvestite, da vam bomo pomagali urediti nesporazum. Več o vrstah pripomočkov si lahko preberete na naši podstrani NEGA.

Olajšave

Oproščenost plačila turistične takse

Osebe, ki imajo priznano ocena telesne okvare, so z dokazilom o podani telesni okvari (lahko tudi fotokopija odločbe ZPIZ) v Sloveniji oproščene plačila turistične takse.

Oproščenost do plačila RTV prispevka

Osebe, ki imajo priznano 100 % telesno okvaro, so oproščene plačila RTV prispevka. Dokazilo o višini telesne okvare je fotokopija odločba ZPIZ, ki jo pošljete na RTV.

Prednost pri dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem

Stanovanjski zakon RS določa, da imajo invalidne osebe ali družine z invalidnim članom, prednost pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

Stimulacija delodajalca

Kot stomist imate priznano določeno stopnjo invalidnosti, zato lahko vaš delodajalec pridobi tudi določene ugodnosti, ki so predvidene za zaposlovanje invalidov. Mogoče ni odveč, da ga na to opozorite.

Področje zaposlovanja invalidov ureja Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki naj bi povečal zaposljivost invalidov in omogočal njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti (to predvideva 2. člen ZZRZI). V ta namen je bil ustanovljen tudi Sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ki delodajalcem zagotavlja določene stimulacije ob zaposlovanju invalidov, ki:

  • subvencionira plače invalidom
  • plača stroške prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo
  • plača stroške storitev v podporni zaposlitvi
  • oprosti delodajalca plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • podeljuje letno nagrado za dobro prakso, ki jo podeljuje minister za delo, družino in socialne zadeve

Več informacij o invalidih in njihovem zaposlovanju najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.